Hạn chế ra đường - nằm giường đọc manga

Truyện đề cử

Đọc là ghiền !

Truyện vừa lên chương

Cập nhật cực nhanh, hơn tốc độ trở mặt của nyc

Xem tất cả

Truyện mới

Bình cũ rượu mới, rượu cũ bình mới, hoặc cả 2 đều mới

Xem tất cả

Truyện đã hoàn thành

Không phải chờ, không cần đợi, thoả mãn đam mê

Xem tất cả